Ordning och trivselregler

Söderlenbostäder AB

Ordning och trivselregler

I ett hus med många människor behöver du och dina grannar visa hänsyn till varandra. Vi har satt upp några regler för att göra boendet så trivsamt som möjligt.

Hyresgästen förbinder sig att:

 • vårda lägenheten och dess utrustning väl.
 • genast meddela oss om det finns brist eller skada i lägenheten som kan leda till allvarligare konsekvenser.
 • meddela oss om det finns ohyra eller skadedjur i fastigheten och själv vidta lämpliga åtgärder.
 • hålla lägenheten tillgänglig för avläsning av mätare och för annan nödvändig tillsyn.
 • se till att lägenheten eller annat utrymme är uppvärmt så att det inte blir frostskador på vatten- eller avloppsledningar. Finns det en utkastare skall även åtgärder vidtas så att inte denna fryser.
 • ersätta all skada i lägenheten eller i fastigheten i övrigt som förorsakats av honom eller av personer han har ansvaret för.
 • inte störa andra med ljud och oväsen och även i övrigt undvika allt annat som kan störa omkringboende.
 • ha tillsyn över sina husdjur så att de inte orsakar störningar, skador eller smutsar ner på gemensamma eller allmänna ytor.
 • inte utan hyresvärdens tillåtelse ändra lägenhetens inredning eller utrustning. Det är aldrig tillåtet att göra ingrepp i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem.
 • inte utan tillstånd sätta upp antenner, skyltar, anslag, markiser eller liknande.
 • hålla till lägenheten hörande trappor, altaner, gångar och liknande fria från is och snö.
 • inte köra bil eller annat fordon inom fastigheten så att fara, störning eller annan olägenhet uppkommer samt att parkera på anvisade platser. Gäller även cyklar.
 • inte i trapphus eller på annat ställe inom fastigheten förvara, placera, eller lämna något som kan utgöra risk ur brandsynpunkt, försvåra framkomlighet och städning eller inverka störande ur trivselsynpunkt, samt att ut brandsynpunkt inte onödigt belamra förråd eller liknande.
 • ej mata fåglar då det smutsar ner och kan locka till sig skadedjur.
 • följa ordningsreglerna som finns uppsatta i de gemensamma tvättstugorna.
 • följa anvisningar för sophantering och själv forsla bort sådana sopor som inte är lämpliga för avfallskärlen.
 • inte röka i gemensamma utrymme.
 • inte lämna dörrar och fönster till gemensamma utrymmen öppna och olåsta.
 • inte i avloppet spola ner föremål eller fett från matlagning som kan orsaka stopp i ledningarna.
 • utföra eget tillåtet renoveringsarbete fackmannamässigt utan att bruksvärdet för lägenheten sänks.

 Du är alltid välkommen till oss med dina frågor om boendet!