Denna lilla lummiga by med drygt 150 invånare har sina rötter i 1800-talets mitt, då järnvägen kom. Kring järnvägsstationen växte ett litet servicesamhälle upp för de kringliggande lantbruken. Klasaröd ligger endast 5 km från Lövestad. Klasaröd har idag mist sin betydelse som serviceort – butikerna är nedlagda, men man har stärkt sin bygemenskap och det finns ett mycket aktivt byalag som svarar för skötseln av idrottsplatsen och en intilliggande vacker park med bl.a. en stuga som används som samlingslokal för de olika föreningarna och som envar kan låna för fester eller liknande.

Idag är Klasaröd sannolikt mest känt för att ha det näst sämsta fotbollslaget i Sverige…